Obrazová reportáž Na Slovensku po slovensky podáva správu o stave a nálade v súčasnej spoločnosti. Symptómy krízy a frustrácie sú čoraz naliehavejšie a nachádzame ich nielen v správaní ľudí, ale aj v každodenných situáciách. Sú ilustráciou toho, ako sa pod nátlakom udalostí pomaly, ale isto menia aj jednoduchí ľudia a prostredie, v ktorom žijú. Fotografie vznikali v priebehu roka v rôznych miestach Slovenska.


The photographic reportage Be Slovak in Slovakia brings a report about the state and atmosphere of the present-day society. The symptoms of crisis and frustration are becoming more and more intensive and can be observed not only in people’s behaviour, but also in everyday situations. They illustrate how, under the pressure of events, even simple people and the environments which they live in are changing slowly but surely. The pictures were taken at various places in Slovakia in the course of one year.